Prague Fear House

Vodičkova 32, Praha
50.0812N, 14.4248E